هاست دانلود سی پنل (خارج)

DCH 2GB
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی دیتابیس
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود امکانات
DCH 5GB
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی دیتابیس
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود امکانات
DCH 10GB
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی دیتابیس
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود امکانات
DCH 20GB
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی دیتابیس
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود امکانات
DCH 30GB
 • 30 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی دیتابیس
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود امکانات