نمایندگی هاست پربازدید (منابع زیاد)

رم: 4 گیگابایت | پردازش در لحظه: 300 عدد | ورودی، خروجی: 4096KB/S

HCHR 5GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
HCHR 7GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 7 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
HCHR 9GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 9 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
HCHR 11GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 11 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
HCHR 13GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 13 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
HCHR 15GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 15 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
HCHR 20GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
HCHR 25GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 25 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
HCHR 30GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 30 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
HCHR 50GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 50 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل