نمایندگی سی پنل پربازدید (منابع معمولی)

رم: 3 گیگابایت | پردازش در لحظه: 200 عدد | ورودی، خروجی: 3072KB/S

MCHR 5GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
MCHR 7GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 7 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
MCHR 9GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 9 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
MCHR 11GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 11 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
MCHR 13GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 13 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
MCHR 15GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 15 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
MCHR 20GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل