نمایندگی سی پنل پربازدید (منابع کم)

رم: 2 گیگابایت | پردازش در لحظه: 100 عدد | ورودی، خروجی: 2048KB/S

LCHR 5GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
LCHR 7GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 7 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
LCHR 9GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 9 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
LCHR 11GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 11 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
LCHR 13GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 13 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
LCHR 15GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 15 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
LCHR 30GB

میزبانی بر روی هارد پرسرعت SSD

 • 30 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل